Βρίσκεστε εδώ:Αρχική>>Λήμνος>>Αντιδημαρχία Μούδρου: Ο Χαράλαμπος Μπούμπουρας στη θέση του Πανταζή
Αντιδημαρχία Μούδρου: Ο Χαράλαμπος Μπούμπουρας στη θέση του Πανταζή
21.05.2019 | 13:31

Αντιδημαρχία Μούδρου: Ο Χαράλαμπος Μπούμπουρας στη θέση του Πανταζή

Συντάκτης:  Παναγιώτης Σκαπέτης
Κατηγορία: Λήμνος

Τον Χαράλαμπο Μπούμπουρα επέλεξε ο Δήμαρχος Λήμνου Δημήτρης Μαρινάκης να ορίσει κατά τόπον Αντιδήμαρχο στη Δημοτική Ενότητα Μούδρου του Δήμου Λήμνου, για το υπόλοιπο της δημοτικής θητείας, δηλαδή μέχρι τις 31-08-2019.


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Αριθ. 87/2019
Ο Δήμαρχος Λήμνου
Έχοντας υπόψη :
1. Τα άρθρα 58 και 59 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης).
2. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011
της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Λήμνου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του
ανέρχεται στους 16.992 κατοίκους.
3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Λήμνου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59
παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και επομένως εκ του νόμου μπορεί να ορισθούν μέχρι
τέσσερις (4) συνολικά Αντιδήμαρχοι.
4. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Λήμνου (ΦΕΚ
2439/02-11-2011, τεύχος Β΄). όπως τροποποιήθηκε και δημοσιεύθηκε στο αριθμ.
ΦΕΚ .135/Β/24-01-2018.
5. Την αριθμ. 43/2017 απόφαση Δημάρχου «περί ορισμού Αντιδημάρχων
Δήμου Λήμνου».
6. Την αριθμ. 123/2017 απόφαση του Δημάρχου Λήμνου περί τροποποίησης
της αριθμ. 43/2017 απόφασης Δημάρχου «περί ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου
Λήμνου».
7. Την αριθμ. 68/14-04-2019 απόφαση του Δημάρχου Λήμνου περί
«Απαλλαγής καθηκόντων αντιδημάρχου και εντεταλμένου δημοτικού
συμβούλου».
8. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών της Δημοτικής
Ενότητας Μούδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ι. Ορίζει κατά τόπον Αντιδήμαρχο στη Δημοτική Ενότητα Μούδρου του
Δήμου Λήμνου, για το υπόλοιπο της δημοτικής θητείας, ήτοι μέχρι 31-08-2019,
το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Χαράλαμπο Μπούμπουρα στον
οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω
αρμοδιότητες:
Για τον τομέα «Ενδοδημοτικής Αποκέντρωσης Δ.Ε Μούδρου.
 Προγραμματισμό – Σχεδιασμό έργων και παρεμβάσεων των Τοπικών
Κοινοτήτων.
 Σχεδιασμός έργων τοπικής σημασίας έργων Εγγείων Βελτιώσεων και
Αγροτικής οδοποιίας.
 Εποπτεία και συντονισμός των αποκεντρωμένων γραφείων και υπηρεσιών
διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης των έργων των Τοπικών Κοινοτήτων.
 Συντονισμός και Εποπτεία Πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο.
 Συντονισμός της Τεχνικής υποστήριξης Τοπικού Επιπέδου Πολιτιστικών
εκδηλώσεων.
 Προτάσεις για εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητάς του, στο Δημοτικό
Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά
από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία εμπίπτει στον τομέα της
αρμοδιότητας του.
 Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στις τοπικές κοινότητες.
 Ελέγχει και υπογράφει τις άδειες προσωπικού των ανωτέρω υπηρεσιών σε
συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αντιδήμαρχο .
 Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που
βρίσκεται στην δημοτική κοινότητα και τις τοπικές κοινότητες.
 Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, άδειες γάμου και τα σχετικά
δικαιολογητικά για την τέλεση πολιτικών γάμων, καθώς και λοιπά διοικητικά
έγγραφα που εκδίδονται από τις διοικητικές υπηρεσίες που λειτουργούν στην
δημοτική κοινότητα και τις τοπικές κοινότητες. Τα έγγραφα που αφορούν
θέματα υψηλής σπουδαιότητας και τα οποία απευθύνονται σε δημόσιες αρχές
υπογράφονται από το Δήμαρχο.
 Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο για την διαφύλαξη υλικών και
περιουσιακών στοιχείων της Δημοτικής Ενότητας.
 Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους
εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε
συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν
από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
 της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και
αποχέτευσης και των αντλιοστασίων
 της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας
του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων
 Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός
της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα
ΙΙ. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος
του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
ΙΙΙ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες
ασκεί ο Δήμαρχος.
ΙV. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με
ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.
V. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να
ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Σακαρίκος ,που αναπληρώνει τον Δήμαρχο.
Όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται
από τον Αντιδήμαρχο κ. Μοσχάκη Νικόλαο και όταν και αυτός απουσιάζει ή
κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ.
Χαράλαμπο Μπούμπουρα .
VI. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Χαράλαμπου Μπούμπουρα
όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο αντιδήμαρχος Νικόλαος Μοσχάκης .
VII. Στον αναφερόμενο αντιδήμαρχο ανατίθεται η τέλεση πολιτικών γάμων που
γίνονται στον Δήμο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.Δ. 321/1982.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αριθμ.. 77/03-03-2019 και 123/30-08-2017 αποφάσεις
Δημάρχου.
Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα και αν
δεν υπάρχει ημερήσια, σε μια εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του
Νομού.
Να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να κοινοποιηθεί ανάλογα.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

gunaika banner new

youtube channel

Πώς χαρακτηρίζετε τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης στο θέμα των Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στην Τουρκία;

Θετικούς(8.5%)
Αρνητικούς(80.9%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ(10.6%)
Συνολικές ψήφοι: 47
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει ενεργό: Απριλίου 27, 2018