Βρίσκεστε εδώ:Αρχική>>Λήμνος>>Επίσημα Έπαρχος Λήμνου ο Βαγγέλης Γιαρμαδούρος
Επίσημα Έπαρχος Λήμνου ο Βαγγέλης Γιαρμαδούρος
25.09.2014 | 14:42

Επίσημα Έπαρχος Λήμνου ο Βαγγέλης Γιαρμαδούρος

Συντάκτης:  Παναγιώτης Σκαπέτης
Κατηγορία: Λήμνος

Ανακοινώθηκε και επίσημα σήμερα, μετά την υπογραφή του σχετικού ΦΕΚ ο ορισμός του Έπαρχου Λήμνου.

Έτσι, όπως ήταν αναμενόμενο ο Περιφερειακός Σύμβουλος Γιαρμαδούρος Ευάγγελος του Κωνσταντίνου ορίζεται Έπαρχος της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου.

Ο κ. Γιαρμαδούρος αναλαμβάνει το συντονισμό της εύρυθμης λειτουργίας των Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Η απόφαση αναφέρει:

Ορισμός Επάρχου Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των Άρθρων 159 παρ. 1ιγ και 162 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΦΕΚ 230/Α/27.12.2010).

3. Τις διατάξεις του Άρθρου 7 παρ. 6 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α/11.04.2012).

4. Τις διατάξεις του Άρθρου 29 του Ν. 4255/2014 «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 89/Α/11.04.2014).

5. Την αριθμ. 30875/08.08.2014 Εγκύκλιο 46 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Ορκωμοσία, εγκατάσταση και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των νέων 
Περιφερειακών Αρχών».

6. Την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του Περιφερειακού Συμβούλου Π.Ε. Λήμνου Ευάγγελου Γιαρμαδούρου με την οποία δηλώνει ότι δεν αποδέχεται την 
καταβολή αντιμισθίας.

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τον Περιφερειακό Σύμβουλο Γιαρμαδούρο Ευάγγελο του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ ΑΙ408956 ως Έπαρχο της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνουκαι του αναθέτουμε το συντονισμό της εύρυθμης λειτουργίας των Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Μοιραστείτε το

 

gunaika banner new

youtube channel

Πώς χαρακτηρίζετε τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης στο θέμα των Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στην Τουρκία;

Θετικούς(8.5%)
Αρνητικούς(80.9%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ(10.6%)
Συνολικές ψήφοι: 47
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει ενεργό: Απριλίου 27, 2018