Βρίσκεστε εδώ:Αρχική>>Λήμνος>>Ξεκινούν οι εγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμού της Λήμνου
Ξεκινούν οι εγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμού της Λήμνου
07.05.2018 | 14:16

Ξεκινούν οι εγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμού της Λήμνου

Συντάκτης:  Παναγιώτης Σκαπέτης
Κατηγορία: Λήμνος

Με ανακοίνωση του ο ΟΚΠΑ Δήμου Λήμνου κάνει γνωστό στους Γονείς και Κηδεµόνες που επιθυμούν να εγγράψουν ή να επανεγγράψουν το νήπιο τους στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθµούς του Οργανισμού για το σχολικό έτος 2018 – 2019 ότι το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από :

           10 ΜΑΪΟΥ 2018 έως 31 ΜΑΪΟΥ 2018

Οι Αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής των νηπίων µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά θα παραλαµβάνονται από τις Προϊστάμενες των Παιδικών Σταθµών κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 11:30 π.µ. έως 13:30 µ.µ.

Σας ενηµερώνουµε ότι στο Νοµικό Πρόσωπο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λήμνου

υπάρχουν τα παρακάτω Τµήµατα Προσχολικής Αγωγής :

Α/Α

ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

    ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μύρινας

Περσέως 11 Μύρινα

2254022901

2

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μούδρου

         Μούδρος

2254071132

Δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς του Οργανισμού μας, έχουν όσα νήπια έχουν ήδη συμπληρώσει την ηλικία των 2 ½ ετών ή πρόκειται να τη συμπληρώσουν έως και 30/09/2018 και ως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (παιδιά που έχουν γεννηθεί από 01.01.2015 και μετά) .

Επισημαίνεται ότι η εξέταση των αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής θα γίνει βάσει του συστήματος μοριοδότησης σύμφωνα με την υπ΄αριθ.21/2018 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ(επισυνάπτεται σχετ.πίνακας)

Έντυπα αιτήσεων Εγγραφής και επανεγγραφής: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προμηθεύονται από τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς ή τα γραφεία του

Οργανισμού μας στη Μύρινα στο Κτίριο Σαχτούρη , Σαρρή 1   Ρωμέικος Γιαλός, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Επίσης τα έντυπα αιτήσεων εγγραφής - επανεγγραφής είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λήμνου www.limnos.gov.gr στο σύνδεσμο Ανακοινώσεις .

 

  

      

ΑΠΑITOYMENA ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ

 

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (έκδοσης τελευταίου εξαμήνου) και όπου αυτό δεν είναι εφικτό, ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση που προσκομισθεί πιστοποιητικό σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής, το πιστοποιητικό συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση.Σε περίπτωση ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης απαιτείται η προσκόμισή του, καθώς και τα εκκαθαριστικά σημειώματα και αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων και των δύο μερών.

2.Υπεύθυνες Δηλώσεις:

α.Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακής κατάστασης γονέων του παιδιού.

β.Υπεύθυνη δήλωση των γονέων για τα άτομα που θα παραλαμβάνουν το παιδί από τον Παιδικό Σταθμό.

 1. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 (για τα εισοδήματα που έχουν αποκτηθεί από 01/01/2017 εως 31/12/2017).

Όσοι γονείς δεν έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση κατά το χρονικό διάστημα των αιτήσεων εγγραφής, θα πρέπει να προσκομίσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι 31/07/2018

Σε διαφορετική περίπτωση η αίτησή τους δεν θα εξεταστεί .

 

4.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ :

ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ:

Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους, και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού).

ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ / ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Ή ΤΑ ΝΠΔΔ ΑΥΤΩΝ :

Πρόσφατη Βεβαίωση Εργασίας

ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (εκτός πρωτογενή τομέα)  :

 1. Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη ΔΟΥ
 2. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ:

Βεβαίωση ασφάλισης από τον ΕΦΚΑ/Κλάδος Αγροτών ή βεβαίωση αίτησης υπαγωγής στον ανωτέρω κλάδο ασφάλισης απ’ όπου θα επιβεβαιώνεται η ασφάλιση κατά το τρέχον έτος.

5.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ:

Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο του δελτίου ανεργίας σε ισχύ, που να έχει όμως εκδοθεί πριν την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων εγγραφών, του γονέα σε περίπτωση μονογονεϊκής ή και των 2 γονέων που δηλώνουν άνεργοι, με εξαίρεση την περίπτωση του πρόσφατα απολυθέντος εργαζόμενου όπου προσκομίζεται αντίγραφο της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.

 

 

 

 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ:

Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού και το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

7.ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Επισημαίνεται ότι για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων, απαιτείται πλέον των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας .

Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια διαμονής, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου φορέα ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση ανανέωσής της.

                           ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ

Για την επανεγγραφή των νηπίων απαιτούνται όλα τα δικαιολογητικά εγγραφής εκτός από τη Ληξιαρχική Πράξη ή το Πιστοποιητικό Γέννησης.

Επισημαίνεται ότι η αίτηση επανεγγραφής υπάγεται στο σύστημα μοριοδότησης και συνεπώς μοριοδοτείται .

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ):

 • Aναπηρία γονέων ή τέκνου με ποσοστό 67& και άνω:Aντίγραφο απόφασης απόδοσης ποσοστού αναπηρίας από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας
 • Πολύτεκνη οικογένεια:Πιστοποιητικό ΑΣΠΕ ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Οικογένεια με τρία παιδιά: Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Άγαμοι γονείς : Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του γονέα
 • Άνεργοι και οι δύο γονείς δικαούχοι ΚΕΑ:Απόφαση έγκρισης αίτησης ΚΕΑ
 • Διαζευγμένοι γονείς ή γονείς σε διάσταση : Για διαζευγμένους απαιτείται αντίγραφο διαζευκτηρίου (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης). Για γονείς σε διάσταση απαιτείται αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, καθώς και δικαστική απόφαση επιμέλειας ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της επιμέλειας, εάν οι γονείς είναι διαζευγμένοι ή εν διαστάσει.
 • Γονέας σε χηρεία: Ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Γονείς φοιτητές : Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής τελευταίου εξαμήνου
 • Γονέας στρατιώτης:Βεβαίωση από το Στρατό

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κοινωνικά Κριτήρια

Μόρια

α.Μονογονεϊκή Οικογένεια (γονείς: άγαμοι, σε χηρεία, διαζευγμένοι, σε διάσταση)

40

β.Οικογένεια με μέλος Αμεα (πάνω από 67%)

(μητέρα, πατέρας, τέκνο,αδελφός,αδελφή)

30

γ.Γονέας Σπουδαστής

20

δ.Γονέας που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία

20

ε.Τρίτεκνη οικογένεια με ανήλικα τέκνα ή τέκνο που σπουδάζει έως 24 ετών, ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία

5

στ. Πολύτεκνη οικογένεια με ανήλικα τέκνα ή τέκνο που σπουδάζει έως 24 ετών ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία

10

ζ. Άνεργοι και οι δύο γονείς δικαιούχοι ΚΕΑ

10

(Σύνολο δηλωθέντος οικογενειακού εισοδήματος)

Μόρια

α. Έως 6.000,00 €

40

β.Από 6.001,00 έως 18.000 €

35

γ.Από 18001- 34.000€

30

δ.Από 34.001-46.000€

20

Ε.Από 46.000 € και πάνω

10

Εργασιακή κατάσταση γονέων

Μόρια

α.Εργαζόμενοι και οι δύο γονείς/Μονογονέας εργαζομένος

60

β.Άνεργοι και οι δύο γονείς/Μονογονέας άνεργος

20

Επανεγγραφές

Μόρια

Επανεγγραφή παιδιού

60

Κατεβάστε την αίτηση εγγραφής

Μοιραστείτε το

e learning400x400

 

gunaika banner new

youtube channel

Πώς χαρακτηρίζετε τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης στο θέμα των Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στην Τουρκία;

Θετικούς(8.5%)
Αρνητικούς(80.9%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ(10.6%)
Συνολικές ψήφοι: 47
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει ενεργό: Απριλίου 27, 2018